Komplexní řešení izolace mostovek v rámci rekonstrukce Svinovských mostů, Ostrava

V letošním roce jsme aktivně vstoupili z fáze přípravné do realizační komplexní rekonstrukce Svinovských mostů v Ostravě (viz foto /1/ a /2/). Na této stavbě jsou uplatňovány jak různé technologie izolačních systémů mostovek silničního a železničního charakteru, tak i přímopochozích izolací nástupišť a souvisejících komunikačních ploch. Veškeré izolační práce jsou realizovány střediskem izolací společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.

Pro izolaci silniční mostovky byla zvolena technologie pečetící vrstvy a natavovaného asfaltového pásu a ochrannou vrstvou z litého asfaltu. U mostovky železniční naopak varianta stříkané polyuretanové izolace s ochrannou vrstvou geotextilií (pod římsou asfaltovým pásem s Al vložkou) a zaštěrkováním. Povrchovou úpravu pochozích ploch betonových konstrukcí bude tvořit čtyřvrstvý stěrkový polyuretanový systém s odděleně izolační membránou a obrusnou vrstvou v celkové tloušťce cca 5mm. Bohužel časový skluz celkové výstavby umožnil doposud zrealizovat k dnešnímu dni pouze část mostovek a u pochozích izolací byla ke dni vydání tohoto článku zrealizována vzorová část podesty a schodišťového ramene jižní věže. Venkovní nástupiště budou s ohledem na klimatické podmínky povrstveny pravděpodobně až v příštím roce.

 

Pohled na objekt Ocelová konstrukce věže

Realizace izolací mostovek

Jak je již uvedeno v úvodu, izolace silničních mostovek se provádí tradiční technologií natavovaných pásů na pečetící vrstvu. Úprava železobetonového podkladu se provádí otryskáním ocelovými broky pro zajištění odpovídající adheze s první vrstvou kotevně impregnačního nátěru. Pro zhotovení pečetící vrstvy se použila nízkoviskózní epoxidová pryskyřice MASTERTOP P605 (viz foto /3/). Jako izolační asfaltový pás byl použit Paraplast MA 55, v místě betonové římsy pro zajištění ochrany před poškozením vázáním výztuže nataveným pásem s hliníkovou vložkou, v ploše mostovky litým asfaltem (viz foto /4/).

 

Pásová izolace silničního mostu Natavování asfaltového pásu

 

K izolaci mostovky tramvajového pásu byla zvolena technologie stříkané izolace Conipur M800 aplikovaná na pečetící vrstvu Mastertop P605. Tento typ izolace umožňuje zaštěrkování přes položenou geotextilii gramáže 700 g/m² (viz foto /5/). V místě železobetonové římsy byl položen na polyuretanovou izolaci asfaltový pás s hliníkovou vložkou svařený v přesazích (viz foto /6/).

 

Nástřik polyuretanové izolace Izolace tramvaj. pásu vč. ochrany

 

Podpovrchové  závěry na mostovce byly taktéž přeizolovány nástřikem polyuretanové membrány Conipur M800 (viz foto /7/ a /8/).

 

Podpovrchový mostní závěr

Izolace přechodové desky

Pochozí izolace

Třetí izolační technologií, jež bude uplatněna na této stavbě, je přímo pochozí izolace nástupišť a souvisejícího komunikační koridoru věží se schodišti, výtahem, eskalátoru a spojovací chodba pod mosty. S ohledem na vysoko frekventovaný dopravní uzel byla navržena skladba čtyřvrstvého izolačního polyuretanové systému CONIDECK 2266 splňujícího požadavky normy EN 1504-2 pro ochranu betonových konstrukcí. Systém je složen z kotevně impregnačního epoxidového nátěru, hydroizolační membrány Conipur M869F s vysokou tažností 800%, houževnatě elastické polyuretanové vrstvy Conipur WC881 se vsypem křemenného písku pro zajištění protiskluzné úpravy a speciálního vysoce otěruvzdorného, elastického a UV stabilního polyaspartického laku Conipur TC481 v sytém červeném odstínu.

Izolační membrána Conipur M869F Aplikace obrusné vrstvy se vsypem

 

Schodišťové stupně jsou ošetřeny dvojnásobným kotevně impregnačním epoxidovým propigmentovaným nátěrem s posypem křemenným pískem a pečetícím elastickým lakem Conipur TC481. Nástupní a výstupní stupeň je barevně odlišen za použití bílého odstínu nátěru.

 

Pečetící lak na podestě schod.prostoru     Pohled na schodiště

 

Práce probíhaly na hranici realizačních podmínek, především nízkých teplot a vysokých vlhkostí. Právě teplota rosného bodu je aktivním nepřítelem pro realizaci polyuretanových bázi, kdy při jeho nerespektování dochází k napěňování materiálu a tvorbě puchýřů, popř. snížení tahové pevnosti vrstev. Vlivem nevhodných klimatických podmínek byla povrchová úprava nástupišť přesunuta až na jaro, kde byla zvolena skladba shodná se schodišťovými stupni, resp. dvojnásobný epoxidový kotevní nátěr a uzavírací probarvená pružná vrstva.

Použití či kombinace izolačních technologií jak tradičních metod natavovaných pásů či stříkaných izolací se za léta stala standardem. To také ukazuje jejich realizace v rámci rekonstrukce Svinovských mostů.

Při použití pochozích izolací je bezpodmínečně nutné již od počátku zohlednit především dimenzi dodatečně vznikajících trhlin, vliv dynamického zatížení a změny vlivem teploty nosné konstrukce. Taktéž je nutné řešit všechny navazující detaily a zakončení izolačního souvrství na okrajích nejlépe do lišt, respektovat spárořez / dilatační celky podkladních konstrukcí.

Nezbytnou součástí předkládat návod na používání a to především v zimních období, tak aby nedocházelo k jejímu mechanickému poškození a pro zajištění maximální doby životnosti povrstvení též provádět 2x ročně kontrolu a údržbu systému.

Každoročně jsou izolačními systémy BASF realizovány desítky tisíc metrů čtverečních ploch, z nichž nepřetržitě čerpáme provozní zkušenosti a jejich reálné funkční schopnosti. Doufáme, že
i nadále Vám budeme moci předávat naše poznatky a návrhy vhodných systémů pro zrealizování kvalitního díla v této oblasti stavební chemie, jako právě na probíhající stavbě Svinovských mostů.

 

Ing. Martin Jelínek
Produktový manažer

 

 

 

 

 

 

 

 

BASF Stavební hmoty

Česká republika s. r. o.
537 01 Chrudim, K Májovu 1244

C 4278 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Tel.: +420 469 607 111,
Fax: +420 469 607 112

IČO: 492 86 242
DIČ: CZ49286242

Zákaznický servis - příjem objednávek:

Tel.: +420 469 607 160
Tel.: +420 469 607 163
Mob.: +420 724 296 999
Fax: +420 469 60 161
Fax: +420 469 607 118

www.pci-cz.cz

Copyright BASF © 2015