Dne 1.7. 2013 vstupuje v platnost CPR (Construction Products Regulation)

Od 1.7.2013 je platné NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice (CPD –Construction Products Directive) Rady 89/106/EHS

Nařízení vstupuje v platnost bez přechodového období.

Nařízení se liší od směrnice přímou a jednotnou implementací do národního práva členských států EU.

Cílem nařízení je zjednodušení, aktualizace a nahrazení CPD. Dílčími cíli bylo odstranění překážek vzniklých zapracováním CPD do legislativy jednotlivých členských států EU a snížení administrativní zátěže jednotlivých podniků a posílení důvěryhodnosti celého systému.

CPR se týká jen takových výrobků, které jsou opatřeny CE značkou. Tedy výrobků, na které se vztahují evropské harmonizované specifikace (harmonizované normy nebo evropské dokumenty pro posuzování).

Nové termíny a definice

CPD CPR
ES prohlášení o shodě Prohlášení o vlastnostech
Prokazování (posuzování) shody Posuzování a ověřování stálosti vlastností
Evropské technické schválení (ETA) Evropské technické posouzení (ETA)
Schvalovací orgány k vydávání ETA Subjekty pro technické posuzování (TABs)
Organizace subjektů pro technické schválení (EOTA) Organizace subjektů pro technické posuzováni (OTAB)
Řídící pokyny pro ETA (ETAGs) Evropský dokument pro posuzování (EAD)
Počáteční zkoušky typu výrobku (ITT) Určení typu výrobku na základě zkoušek typu
Notifikovaná osoba (subjekt) Oznámený subjekt
Certifikát shody Certifikát o stálosti vlastností
Určené použití Zamýšlené použití

 

Hlavní očekávané změny

Posílení významu označení CE, jeho jednotnost a provázanost s Prohlášením o vlastnostech.

Postupné revize stávajících harmonizovaných specifikací a jejich sladění s CPR.

Vznik Subjektů pro technické posuzování.

Úpravy systémů posuzování a ověřování stálosti vlastností, v některých případech zavedení zjednodušených postupů.

 

Doplnění základních požadavků na stavbu o sedmý požadavek

  • mechanická odolnost a stabilita;
  • požární odolnost;
  • hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí;
  • bezpečnost a přístupnost při užívání
    (Pozn.: v CPR navíc oproti CPD: „a přístupnost“);
  • ochrana proti hluku;
  • úspora energie a ochrana tepla;
  • udržitelné využívání přírodních zdrojů
  • posílení role dozoru nad trhem

 

Důležité odkazy

http://www.unmz.cz/urad/aktualni-informace-k-narizeni-ep-a-rady-eu-c-305-2011-o-stavebnich-vyrobcich-c514

http://www.tzus.cz/cpr

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/faq/index_en.htm

 

 

Jiří Půlpytel
Produktový manažer

 

 

BASF Stavební hmoty

Česká republika s. r. o.
537 01 Chrudim, K Májovu 1244

C 4278 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Tel.: +420 469 607 111,
Fax: +420 469 607 112

IČO: 492 86 242
DIČ: CZ49286242

Zákaznický servis - příjem objednávek:

Tel.: +420 469 607 160
Tel.: +420 469 607 163
Mob.: +420 724 296 999
Fax: +420 469 60 161
Fax: +420 469 607 118

www.pci-cz.cz

Copyright BASF © 2015